ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីសវនកម្ម និងស្តង់ដាសវនកម្មសាធារណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សួន សិទ្ធី អគ្គសវនកររង នៃអាជ្ញាធរសវកម្មជាតិ។ សាលប្រជុំធំសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ,ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣៕


ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីសវនកម្ម និងស្តង់ដាសវនកម្មសាធារណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សួន សិទ្ធី អគ្គសវនកររង នៃអាជ្ញាធរសវកម្មជាតិ។


សាលប្រជុំធំសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ,ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣៕


Powered by Blogger.