ព្រះរាជក្រឹត្យ បញ្ចប់មុខតំណែង ឯកឧត្ដម កឹម ជាតិ ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ !

 ព្រះរាជក្រឹត្យ បញ្ចប់មុខតំណែង ឯកឧត្ដម កឹម ជាតិ ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ !


Powered by Blogger.