គ.ក.ស.ក ខេត្តកំពង់ចាម បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមការងារឆ្លើយតបជាពហុវិស័យចំពោះអំពើហិង្សា

គ.ក.ស.ក ខេត្តកំពង់ចាម បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមការងារឆ្លើយតបជាពហុវិស័យចំពោះអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និងកន្លែងផ្តល់សេវាចម្រុះជួយជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត នាថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា រាជធានីភ្នំពេញ ។
Powered by Blogger.