លោកជំទាវបណ្ឌិត ពេជ ចន្ទមុន្នី បានអញ្ជេីញទៅទស្សនកិច្ចរូបសំណាកស្រ្តីសេរីភាព (Statue of Liberty) ដោយទទួលស្វាគមន៍

លោកជំទាវបណ្ឌិត ពេជ ចន្ទមុន្នី បានអញ្ជេីញទៅទស្សនកិច្ចរូបសំណាកស្រ្តីសេរីភាព (Statue  of Liberty) ដោយទទួលស្វាគមន៍និងធ្វេីបទបង្ហាញដោយមន្រ្តីអភិរក្សនៅឧទ្យានប្រវត្តិសាស្រ្ត​ ពីប្រវត្តិសង្ខេបនៃ រូបសំណាកស្ត្រីសេរីភាព។
Powered by Blogger.