សុន្ទរកថាពីរ ថ្លែងនៅទីតាំងពីរឃ្លាតពីគ្នាមួយចំហៀងផែនដី (ភ្នំពេញ-ញូវយ៉ក) និងនៅពេលវេលាខុសគ្នាមួយខែគត់ (២២ សីហា - ២២ កញ្ញា)។

សុន្ទរកថាពីរ ថ្លែងនៅទីតាំងពីរឃ្លាតពីគ្នាមួយចំហៀងផែនដី (ភ្នំពេញ-ញូវយ៉ក) និងនៅពេលវេលាខុសគ្នាមួយខែគត់ (២២ សីហា - ២២ កញ្ញា)។

សុន្ទរកថាទី១÷ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នៅរដ្ឋសភា ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភាជាតិ។

សន្ទរកថាទី២÷ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក ថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

 Powered by Blogger.