ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុក Sky Angkor Airlines នឹងធ្វេីការហោះហេីរត្រង់រវាង ទីក្រុងសៀមរាប(ព្រលានថ្មី) និង ទីក្រុងសេអ៊ូល នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ចាប់ពីខែ១២រហូតទៅ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។

 ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុក Sky Angkor Airlines នឹងធ្វេីការហោះហេីរត្រង់រវាង ទីក្រុងសៀមរាប(ព្រលានថ្មី) និង ទីក្រុងសេអ៊ូល នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ចាប់ពីខែ១២រហូតទៅ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។


Powered by Blogger.