លោក ហ៉ឹល រ៉ាយ៉ា អភិបាលរងខេត្តបានទៅទទួលរថយន្តក្រុងបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅកំពុងផែរក្រុងព្រះសីហនុ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន១០គ្រឿង។

 លោក ហ៉ឹល រ៉ាយ៉ា អភិបាលរងខេត្តបានទៅទទួលរថយន្តក្រុងបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅកំពុងផែរក្រុងព្រះសីហនុ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន១០គ្រឿង។Powered by Blogger.