ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេច. បញ្ឈប់សកម្មភាពព្យាបាលសកម្មភាពព្យាបាលជំងឺមិនប្រក្រតី និងលក់ឱសថបុរាណ ដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល របស់លោក ស៊ូ សេងហ៊ួរ !សូមអានលិខិត របស់ក្រសួង ទាំង ស្រុង


 ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេច. បញ្ឈប់សកម្មភាពព្យាបាលសកម្មភាពព្យាបាលជំងឺមិនប្រក្រតី និងលក់ឱសថបុរាណ ដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល របស់លោក ស៊ូ សេងហ៊ួរ  !សូមអានលិខិត របស់ក្រសួង ទាំង ស្រុង

Powered by Blogger.