ព័ត៌មានបឋម÷មុននេះបន្តិចមានរថយន្តធ្លាក់ប្រឡាយ ស្ថិតនៅភូមិក្រាំង ឃុំបាធាយ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង បណ្តាលឲ្យមនុស្ស៤នាក់ស្លាប់បាត់បងជីវិត និងកំពង់ស្វែងរកបន្ត....

 ព័ត៌មានបឋម÷មុននេះបន្តិចមានរថយន្តធ្លាក់ប្រឡាយ ស្ថិតនៅភូមិក្រាំង ឃុំបាធាយ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង បណ្តាលឲ្យមនុស្ស៤នាក់ស្លាប់បាត់បងជីវិត និងកំពង់ស្វែងរកបន្ត....

Powered by Blogger.