ពិធីប្រកាសតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរមុខតំណែង ជូននាយទាហាន តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុង យោធភូមិភាគទី៣ ។

 ខេត្តកោះកុង; ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ 

ពិធីប្រកាសតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរមុខតំណែង ជូននាយទាហាន  តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុង យោធភូមិភាគទី៣ ។

Powered by Blogger.