ក្រសួងមហាផ្ទៃ បណ្ដេញមន្ត្រីនគរបាល ៤ រូប ចេញពីក្របខណ្ឌ នគរបាលជាតិ ដោយសារពួកគេ ប្រព្រឹត្តល្មើសវិន័យនគរបាលជាតិ ។

 

ក្រសួងមហាផ្ទៃ បណ្ដេញមន្ត្រីនគរបាល ៤ រូប ចេញពីក្របខណ្ឌ នគរបាលជាតិ ដោយសារពួកគេ ប្រព្រឹត្តល្មើសវិន័យនគរបាលជាតិ ។
Powered by Blogger.