ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី នេត្រ ភក្ត្រា អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទនឹងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន។


 ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី នេត្រ ភក្ត្រា អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទនឹងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន។
Powered by Blogger.