សិក្ខាសាលាស្តីពី «ការកសាងសមត្ថភាពលើភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយបរិវត្តកម្ម សម្រាប់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន


សិក្ខាសាលាស្តីពី «ការកសាងសមត្ថភាពលើភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយបរិវត្តកម្ម សម្រាប់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន និងប្រទេសទីម័រខាងកើត» បានចូលមកដល់ថ្ងៃទី២។ កាលពីម្សិលមិញ សិក្ខាសាលានេះមានសកម្មភាព និងរបៀបវារៈជាច្រើនដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ 

បន្ទាប់ពី ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈកម្ពុជា បានប្រកាសបើកសិក្ខាសាលា ស្តីពី «ការកសាងសមត្ថភាពលើភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយបរិវត្តកម្ម សម្រាប់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន និងប្រទេសទីម័រខាងកើត» រួមមក អង្គសិក្ខាសាលាបានដំណើការបន្តតាមរបៀបវារៈដែលបានកំណត់រួមមាន៖ (១) បទបង្ហាញស្តីពី "ភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្លាស់ប្តូរ" ដោយសាស្រ្តាចារ្យ YAMAMOTO Akira សាស្រ្តាចារ្យនៃវិទ្យាស្ថានជាតិរដ្ឋបាលសាធារណៈ អាជ្ញាធរបុគ្គលិកជាតិ ប្រទេសជប៉ុន 


Powered by Blogger.