កម្រងអាហារូបករណ៍ ស សុខា របស់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងលោកជំទាវ កែ សួនសុភី សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤

 ភ្នំពេញ ៖ កម្រងអាហារូបករណ៍ ស សុខា របស់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងលោកជំទាវ កែ សួនសុភី សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤


វិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មី ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស-និស្សិតចំនួន ៤០០កន្លែង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង-បរិញ្ញាបត្រ ចំនួន ៣០០កន្លែង និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន ១០០កន្លែង។វិទ្យាស្ថានអាហ្កា ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស-និស្សិតចំនួន ១០០កន្លែង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង-បរិញ្ញាបត្រ។


សាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស-និស្សិតចំនួន ៤៥កន្លែង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង-បរិញ្ញាបត្រ។សាកលវិទ្យាល័យសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជ បួរ គ្រី ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស-និស្សិតចំនួន ១០០កន្លែង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។


សាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស-និស្សិតចំនួន ៣០កន្លែង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង។
សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស-និស្សិតចំនួន ៤៥កន្លែង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។


សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៉ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាប ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស-និស្សិតចំនួន ៣០កន្លែង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស-និស្សិតចំនួន ១៣០កន្លែង សិក្សាកម្រិតសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស។វិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍ ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស-និស្សិតចំនួន ១០កន្លែង សិក្សាថ្នាក់បិរញ្ញាបត្រ។

Powered by Blogger.