អ្នកនាង កន្និដ្ឋា ចេញសេចក្តីឆ្លើយតប និង សមាគមហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា Cambodia Microfinance Association

 តាមរយៈខ្សែវីដេអូលេខ (Episode 425)  របស់ អ្នកនាង កន្និដ្ឋា បានចេញសេចក្តីឆ្លើយតប និង សមាគមហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា Cambodia Microfinance Association ខាងក្រោម៖
Powered by Blogger.