សង្ឃឹមថា ចែករំលែកម្នាក់ត្រឹមតែមួយ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីប្រាសាទរបស់ប្រទេសយើងអោយបរទេសបានឃើញ បានស្គាល់ផង

 សង្ឃឹមថា ចែករំលែកម្នាក់ត្រឹមតែមួយ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីប្រាសាទរបស់ប្រទេសយើងអោយបរទេសបានឃើញ បានស្គាល់ផងPowered by Blogger.