សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សមាគមមូលនិធិ សម្តេចតេជោ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាស ធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា ស្តីអំពីតម្លៃសម្រាប់ឯកសណ្ឋាន

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សមាគមមូលនិធិ សម្តេចតេជោ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាស ធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា ស្តីអំពីតម្លៃសម្រាប់ឯកសណ្ឋានគោរមងារផ្លូវការរបស់ លោកអ្នកឧកញ៉ា អ្នកឧកញ៉ា ឧកញ៉ាទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Powered by Blogger.