ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសពី​មណ្ឌល​ប្រឡង​បាក់ឌុប ថ្ងៃ៦-៧វិច្ឆិកា

 ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានកំណត់​មណ្ឌលប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ សម័យ​ប្រឡង ថ្ងៃទី៦-៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅតាមរាជធានីខេត្ត ទាំង ២៥ ទូទាំងប្រទេស​។ ក្នុងនោះ មាន ២២៧មណ្ឌល ត្រូវជា ៥៦១៥​បន្ទប់ ដោយបែងចែកជា ២ គឺ​ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ មាន ៧២មណ្ឌល ១៦៩២បន្ទប់ និង​ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម មាន ១៥៥មណ្ឌល ៣៩២៣​បន្ទប់។Powered by Blogger.