សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា អំពីទំព័រហ្វេសប៊ុក «ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក-TVK» ត្រូវបានជនអនាមិក (Hacker) លួចយកទៅគ្រប់គ្រងបានសម្រេច

 សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា អំពីទំព័រហ្វេសប៊ុក «ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក-TVK» ត្រូវបានជនអនាមិក (Hacker) លួចយកទៅគ្រប់គ្រងបានសម្រេច


Powered by Blogger.