ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម មីហ្គែល ឌីអាស-កាណែល ប៊ឺមូដេស (Miguel Díaz-Canel Bermúdez) ប្រធានាធិបតីគុយបា តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ។

 
Powered by Blogger.