សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Jeffrey D. Sachs ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia និងជា ប្រធានផ្នែកដោះស្រាយការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

 សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Jeffrey D. Sachs ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia និងជា ប្រធានផ្នែកដោះស្រាយការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

Powered by Blogger.