សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា អំពីទំព័រហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ «អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា» ត្រូវបានជនអនាមិក (Hacker) លួចយកទៅគ្រប់គ្រងបានសម្រេច

 សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា អំពីទំព័រហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ «អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា» ត្រូវបានជនអនាមិក (Hacker) លួចយកទៅគ្រប់គ្រងបានសម្រេច


Powered by Blogger.