អង្គភាព CHRTV online សូមគោរពនិងជូនដំណឹងដល់ទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា

 អង្គភាព  CHRTV online សូមគោរពនិងជូនដំណឹងដល់ទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា អង្គភាពសារព័ត៌មានយើងបានផ្លាស់ប្ដូរបានសម្គាល់ខ្លួនរបស់អង្គភាពសេរីថ្មី ដើម្បីឱ្យបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មាន។

Powered by Blogger.