រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍ និង លោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌា ឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញឱ្យមានជើងហោះហើរត្រង់រវាងទីក្រុងភ្នំពេញ និងទីក្រុងញូដែលី ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែច្រើន

 រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍ និង លោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌា ឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញឱ្យមានជើងហោះហើរត្រង់រវាងទីក្រុងភ្នំពេញ និងទីក្រុងញូដែលី ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែច្រើន


Powered by Blogger.