នីតិកាលទី ៧ សូមឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ចំពោះបទល្មើសព្រៃឈើនៅខេត្តកំពង់ធំ វគ្គ១

 https://fb.watch/mTBJEtc_Ws/?mibextid=2JQ9oc


Powered by Blogger.