រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងក្រុមអ្នកនាំពាក្យចំនួន៤រូប

 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងក្រុមអ្នកនាំពាក្យចំនួន៤រូប

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បានចេញសេចក្តីសម្រេចចាត់តាំងអ្នកនាំពាក្យចំនួន ៤រូប សម្រាប់នីតិកាលទី៧ ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន៖
Powered by Blogger.