រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាម បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឡាវ បានជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយឯកឧត្តមអភិបាលក្រុងហូជីមិញ។

 នាល្ងាចថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាម  បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឡាវ បានជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយឯកឧត្តមអភិបាលក្រុងហូជីមិញ។ 

នៅថ្ងៃស្អែកទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បណ្ឌិត្យសភាទាំង៣ប្រទេស នឹងរៀបចំសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី១០ នៅក្រុងហូជីមិញ ។ កាលពីសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី៩ បានរៀបចំនៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។


Powered by Blogger.