សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សនយោបាយ ចំនួន ២៧ ឯកភាពចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នា

 សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សនយោបាយ ចំនួន ២៧ ឯកភាពចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាPowered by Blogger.